PROGRAMSKI CILJEVI

Prepoznajući znanje i kontinuiranu doživotnu edukaciju kao pokretačku snagu u 21. veku shvatamo da je krajnji trenutak da kreiramo drugi talas građenja modernih institucija novog doba. U njima će vladati izvrsnost obrazovanja drugog tipa, tipa maksimalnog podstrekivanja i iskorišćavanja intelektualnog potencijala mladih ljudi usmerenog na jačanje njih samih kao ličnosti i jačanje njihovog doprinosa kreiranju Srbije kao društva znanja.

Ovaj zadatak, njegova kontrola, unapređenje i ostvarenje su naši programski ciljevi, a posebno:

- Selektovanje, okupljanje, ohrabrivanje i pomaganje najistaknutijih mladih akademskih građana naše zemlje u prioritetnim oblastima nauke, tehnike i umetnosti sa ciljem da iskažu, unaprede i očuvaju svoj talenat, svoje znanje i svoje veštine i razviju spremnost na dalje sopstveno kontinuirano usavršavanje u svojoj oblasti.

- Izbor, podsticanje i pomoć pri izradi, objavljivanju i predstavljanju stručnih i naučnih radova i istraživanja, i umetničkog stvaralaštva članova KoznaS-a široj stručnoj i naučnoj javnosti Republike Srbije, Evrope i sveta.

- Angažovanje KoznaS-a na primeni znanja i veština njegovih članova u rešavanju praktičnih problema društva i privrede kroz naučnoistraživačke i komercijalne projekte za potrebe naše zemlje, evropske i svetske zajednice, finansirane od strane domaćih, evropskih i svetskih fondova, kao i drugih investicionih institucija.

- Izbor i saradnja sa sličnim institucijama u svetu radi prikupljanja i razmene iskustava, načina i oblika rada i eventualne razmene poseta.

- Izrada „mape puta“ za reformu sektora znanja koja se fokusira na povećani pristup znanju, fundamentalno unapređenje obrazovnog sistema, preoblikovanje istraživanja, razvoja i inovativnih struktura, i iskorišćavanje primene znanja za generisanje boljih i jeftinijih proizvoda i usluga. „Mapa puta“ treba da omogući revoluciju znanja u okviru koje se grade kapaciteti i generiše kvalitet koji će omogućiti našoj zemlji da u budućnosti u potpunosti iskoristi svoj najvažniji resurs - ljudski resurs.

- Integracija srpske nauke i umetnosti u evropske i svetske naučne i kulturne tokove.