OBAVEZE ČLANOVA

Obaveze Pristupnih i Vrhovnih članova KoznaS-a su:

• Da stalno ulažu svoje napore u ispunjenje misije i ostvarivanje programskih ciljeva KoznaS-a.

• Da se zalažu za ideje i projekte KoznaS-a, kao i za njihov razvoj i širenje.

• Da pri svojim aktivnostima u okviru KoznaS-a poštuju Statut i odluke organa KoznaS-a.

• Da sve svoje napore, znanje i mudrost nesebično usmere ka izradi stručnih i naučnih projekata, diplomskih, master, specijalističkih i doktorskih radova, kao i svih drugih aktivnosti usmerenih ka ličnom obrazovanju, specijalizaciji i usavršavanju.

• Da odgovaraju na pozive organa KoznaS-a za učešće u projektima, stručnim i naučnim skupovima, konferencijama, poslovnim i konsultantskim aktivnostima, u izradi zajedničkih stručnih i naučnih radova, monografija i knjiga, kao i rešavanju svih ostalih zadataka koje organi KoznaS-a postave pred njih.

• Da unapređuju svoje znanje, obrazovanje i veštine i da o tome, kao i o svojim stručnim, naučnim i profesionalnim rezultatima, obaveštavaju organe KoznaS-a kroz interni informacioni sistem.

• Da se u svom radu rukovode plemenitim idejama i humanizmom, tradicijom i nasleđem zemlje koju zastupaju, usmerenošću ka timskom radu, ali i liderstvom i željom za pobedom, kreativnošću i inovativnošću, entuzijazmom i istrajnošću, upornošću i doslednošću, slobodnim protokom informacija i razmenjivanjem ideja, spremnošću prihvatanja promena, pokretom u susret novim tehnologijama i investiranjem u budućnost.